Idź na górę

Regulamin

Regulamin korzystania z usług
Poradni dietetycznej Zdrowie na języku

I. Postanowienia ogólne

 1. Poniższy Regulamin określa zasady i warunki korzystania z Usług świadczonych przez Poradnię dietetyczną Zdrowie na języku, prowadzoną przez Dietetyka Monikę Jurszewicz na rzecz Pacjentów.
 2. Warunkiem korzystania z oferowanych przez Dietetyka Usług jest zapoznanie się i zaakceptowanie treści niniejszego Regulaminu, a także zobowiązanie do uiszczenia opłaty za dane usługi zgodnie z cennikiem zamieszczonym na stronie zdrowienajezyku.pl.

II. Definicje

 1. Regulamin – niniejszy regulamin świadczenia usług dostępny jest na stronie internetowej Poradni dietetycznej Zdrowie na języku (zdrowienajezyku.pl).
 2. Dietetyk – Monika Jurszewicz, właścicielka, usługodawca i prowadząca Poradnię dietetyczną Zdrowie na języku.
 3. Pacjent – każda osoba, która ukończyła 18 rok życia i korzysta z usług Dietetyka lub osoba poniżej 18 roku życia, która przedstawi pisemną zgodę rodzica lub opiekuna prawnego na korzystanie z tych usług.
 4. Usługa – wszystkie usługi świadczone przez Dietetyka obejmujące ofertę zamieszczoną na stronie internetowej zdrowienajezyku.pl.
 5. Usługi mobilne – usługi dietetyczne świadczone w pomieszczeniu udostępnionym przez Pacjenta (tzw. wizyty domowe) lub w innych miejscach uzgodnionych przez obie strony.
 6. Usługi online – usługi świadczone drogą internetową poprzez kontakt mailowy, telefoniczny.
 7. Materiały – przekazane Pacjentowi diety, plany żywieniowe, porady, materiały edukacyjne, zalecenia i inne dokumenty przekazywane w toku świadczenia konkretnych usług.
 8. Poradnia dietetyczna Zdrowie na języku – działalność gospodarcza świadcząca usługi dietetyczne online i mobilnie; dostępna pod adresem zdrowienajezyku.pl, posiadająca NIP: 6722044725 oraz REGON:381450363

III. Przedmiot działania

 1. Dietetyk Monika Jurszewicz świadczy usługi mobilne i online, udziela porad dietetycznych, układa indywidualne plany żywieniowe, bada skład ciała Pacjenta metodą bioimpedancji elektrycznej oraz wykonuje inne usługi dokładnie opisane na stronie zdrowienajezyku.pl.
 2. Wszystkie usługi wykonywane są odpłatnie, zgodnie z cennikiem dostępnym na stronie zdrowienajezyku.pl.
 3. Przygotowane przez Dietetyka Materiały wysyłane będą do Pacjenta drogą mailową na podany przez Pacjenta adres w terminie do 7 dni od przesłania niezbędnych informacji oraz opłacenia wybranej usługi.

IV. Prawa i obowiązki Pacjenta

 1. Pacjentowi przysługuje prawo do korzystania z usług Poradni dietetycznej Zdrowie na języku w zakresie wskazanym przez niego podczas kontaktu z Dietetykiem i po akceptacji Regulaminu.
 2. Pacjent korzystający z Usług Dietetyka ma obowiązek udzielać prawdziwych informacji oraz każdorazowo informować Dietetyka o ich zmianach.
 3. Pacjent nie będzie samodzielnie dokonywać żadnych zmian w przygotowanych przez Dietetyka Materiałach.
 4. Opłaty za Usługi powinno się uiścić w jak najszybszym czasie, maksymalnie do 3 dni od kontaktu z Dietetykiem i wybrania oferowanej Usługi.
 5. Na wizytę domową Pacjent powinien być odpowiednio przygotowany, zapoznając się z instrukcją zamieszczoną w ofercie na stronie zdrowienajezyku.pl.
 6. Pacjent ma obowiązek poinformowania Dietetyka o niemożności odbycia wizyty domowej lub innej Usługi mobilnej minimum 24 godziny przed planowanym spotkaniem, wówczas istnieje możliwość przełożenia wizyty na inny termin ustalony przez obie strony. Inaczej umówione spotkanie przepada, a Pacjentowi nie przysługuje prawo do zwrotu kwoty za tę usługę. Dietetyk może odstąpić od tej zasady w wyjątkowych sytuacjach, lecz nie musi.
 7. Spóźnienie się na ustaloną wizytę nie pociąga za sobą żadnych konsekwencji, jeśli czas spóźnienia nie przekracza 15 minut. W przypadku spóźnienia przekraczającego 15 minut wizytę uznaje się za odwołaną, a Pacjentowi nie przysługuje prawo do zwrotu kwoty za tę usługę. Dietetyk może odstąpić od tej zasady w wyjątkowych sytuacjach, lecz nie musi.
 8. Pacjent nie ma prawa domagać się zwrotu opłat za Usługi w trakcie oczekiwania na realizację Usługi, jest to związane z trwającą już pracą nad przygotowywaniem Materiałów do wybranej Usługi.
 9. W razie uzasadnionej potrzeby Pacjent może kontaktować się z Dietetykiem za pomocą poczty e-mail lub telefonu, ale tylko w okresie trwania opłaconego planu żywieniowego.

V. Prawa i obowiązki Dietetyka

 1. Po spełnieniu przez Pacjenta wszystkich niezbędnych warunków do podjęcia współpracy z Dietetykiem, Dietetyk zobowiązuje się do przygotowania indywidulanych Materiałów w terminie uzgodnionym z Pacjentem.
 2. W przypadku uzasadnionej potrzeby Dietetyk może skontaktować się z Pacjentem za pomocą poczty e-mail lub telefonu.
 3. Dietetyk nie ma obowiązku korygowania przesłanych Materiałów powstałych w toku współpracy z Pacjentem, ponieważ są one rozpisane na podstawie wywiadu żywieniowo-zdrowotnego, na którego odpowiedzi udzielał sam Pacjent, zatem uwzględniają jego stan zdrowia i preferencje, przy czym tylko te, które są zgodne z zasadami prawidłowego żywienia; dlatego wszelkie poprawki są odpłatne, chyba że błąd leży po stronie Dietetyka.
 4. Dietetyk zastrzega sobie prawo, że w wyjątkowych sytuacjach może wydłużyć czas oczekiwania na Materiały niż wskazany termin na stronie zdrowienajezyku.pl. O tym fakcie Pacjent zostanie jednak wcześniej poinformowany.
 5. W wyjątkowych sytuacjach wizyta domowa i inne Usługi mobilne mogą zostać odwołane z winy Dietetyka. W takim przypadku ustalony zostanie nowy, najbliższy termin wizyty.
 6. Na 24 godziny przed planowaną wizytą domową lub inną Usługą mobilną Dietetyk może zadzwonić lub wysłać wiadomość do Pacjenta z przypomnieniem spotkania. Brak potwierdzenia ze strony Pacjenta oznacza utratę wizyty i prawa do zwrotu kwoty za tę Usługę.
 7. W przypadku niestosownego zachowania Pacjenta wobec Dietetyka podczas wizyt domowych i innych Usług mobilnych Dietetyk ma prawo do natychmiastowego przerwania spotkania i zrezygnowania z dalszego świadczenia Usług. Pacjent wówczas traci prawo ubiegania się o zwrot wniesionych opłat za Usługi.

VI. Ochrona danych osobowych

 1. W związku z obowiązkiem informacyjnym wskazanym w art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) z dnia 27.04.2016 roku informuję że:
  • administratorem danych osobowych jest Monika Jurszewicz, prowadząca działalność gospodarczą, jaką jest Poradnia dietetyczna Zdrowie na języku,
  • dane osobowe są przetwarzane podczas wizyty domowej, kontaktu mailowego, internetowego lub telefonicznego,
  • wszystkie dane przekazane w trakcie konsultacji dietetycznej, mogące być także danymi osobowymi wykorzystane będą wyłącznie na potrzeby zrealizowania wybranej przez Pacjenta Usługi, a także kontaktu z Pacjentem, który je udostępnił; dane te nie będą udostępniane osobom trzecim,
  • podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale konieczne do wywiązania się z umowy i zrealizowania wybranej przez Pacjenta Usługi oferowanej w Poradni dietetycznej Zdrowie na języku,
  • dane osobowe będą przechowywane przez okres wynikający z obowiązujących przepisów prawa (przepisy o archiwizacji),
  • Pacjent posiada prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania (jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody), którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem,
  • Pacjent posiada prawo wniesienia skargi do organu nadzoru, gdy uzna, że przetwarzanie jego danych osobowych narusza przepisy Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.
 2. Pacjent, przekazując Dietetykowi wszystkie dane niezbędne do nawiązania współpracy i zrealizowania wybranej Usługi wyraża zgodę na ich przetwarzanie.

VII. Prawa autorskie

 1. Pacjent, będąc w posiadaniu otrzymanych od Dietetyka Materiałów zobowiązuje się wyłącznie do ich osobistego użytku, bez prawa do ich kopiowania, udostępniania osobom trzecim i rozpowszechniania w jakikolwiek sposób bez zgody Dietetyka. Złamanie wcześniej wymienionych zobowiązań naraża Pacjenta na odpowiedzialność prawną za naruszanie praw autorskich.
 2. Zabrania się kopiowania zdjęć i innych materiałów graficznych, stosowanie przedruku tekstów zamieszczonych na stronie zdrowienajezyku.pl, w tym wykorzystywania ich do celów marketingowych oraz handlowych.

VIII. Zasady płatności i regulowania należności za usługi

 1. Płatności za usługi świadczone w Poradni dietetycznej Zdrowie na języku uiszcza się przelewem w całej wysokości ustalonej kwoty, przy czym:
  • płatności przelewem należy dokonać w ciągu 3 dni po ustaleniu z Dietetykiem rodzaju Usługi i formy współpracy, tym samym przed otrzymaniem Materiałów czy wizytami domowymi i innymi Usługami mobilnymi,
  • płatności przelewem dokonuje się na wskazany poniżej numer konta bankowego:

   

  Poradnia dietetyczna Zdrowie na języku
  Bank Spółdzielczy
  65 8562 0007 0053 8167 3000 0010

  • cennik świadczonych Usług jest dostępny na stronie internetowej Poradni dietetycznej Zdrowie na języku zdrowienajezyku.pl.
 2. Dietetyk realizuje wybraną przez Użytkowania Usługę dopiero po wcześniejszej jej opłacie.

IX. Postanowienie końcowe

 1. Dietetyk nie ponosi odpowiedzialności za możliwe negatywne zmiany w stanie zdrowia Pacjenta, które powstaną z winy Pacjenta poprzez nie stosowanie się do ustalonego planu żywieniowego lub w wyniku zatajenia stanu zdrowia i innych okoliczności nie zgłoszonych Dietetykowi, bądź stosowanie planu żywieniowego przez osoby do tego nieupoważnione.
 2. Dietetyk przygotowuje Materiały podchodząc do problemu Pacjenta indywidualnie, zgodnie z przekazanymi przez Pacjenta danymi, uwzględniając jego dobro, zdrowie, jednak nie ponosi odpowiedzialności za nieuzyskanie przez Pacjenta oczekiwanych rezultatów ustalonego planu żywieniowego, tłumacząc to tym, że nie zawsze jest możliwość przewidzenia efektów z uwagi na różne oddziaływanie planów żywieniowych na organizm człowieka, złożoność problemu i organizmu ludzkiego.
 3. Dietetyk zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego regulaminu oraz informacji zawartych na stronie internetowej zdrowienajezyku.pl, w tym cenników w każdym czasie. W przypadku ewentualnych modyfikacji w tych obszarach Pacjent zostanie o nich poinformowany poprzez umieszczenie na stronie www.zdrowienajezyku.pl stosownych zmian. Pacjent korzystający z usług po wprowadzeniu zmian równocześnie wyraża ich akceptacje.
 4. Regulamin świadczenia usług wchodzi w życie z dniem 01.10.2018r.

 

Zgoda Pacjenta na terapię dietetyczną

Zgodnie z art. 16 -18 ustawy z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach Pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta (Dz. U. 2009 r. Nr 52 poz. 417 z późn. zm.) wyrażam zgodę na korzystanie z usług Poradni Dietetycznej Zdrowie na języku. Oświadczam, że udzieliłam/em wyczerpujących i prawdziwych informacji odnośnie mojego stanu zdrowia i przyjmowanych leków. O wszelkich zmianach stanu mojego zdrowia zobowiązuję się powiadomić Dietetyka. Przyjmuję do wiadomości, że w/w wiadomości są danymi poufnymi. Powyższe zasady przeczytałam/em i zrozumiałam/em, uzyskałam/em również wszelkie wyjaśnienia dotyczące przebiegu diety w moim przypadku. Rozumiem, że tak jak w przypadku wszystkich procedur ogólnomedycznych, pozytywne efekty leczenia nie są zagwarantowane. Ponadto terapia dietetyczna jest wykonywana w celu usunięcia konkretnego problemu i może nie wyeliminować innych ukrytych problemów.